[woensdag 22 februari 2017 16:11] - [54.158.188.59]

Algemene voorwaarden STORES

Hieronder vind je de Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van de STORES. Je kunt ze hieronder ook downloaden in PDF-formaat.

Laatste Wijziging: 6 maart 2009

pdfvoorwaarden.pdf


Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Scintilla's Trading Organisation for Reduced-price Electronics and Study-needs h.o.d.n. STORES, gevestigd te Enschede

Artikel 1. Begripsbepaling

STORES: Scintilla's Trading Organisation for Reduced-price Electronics and Study-needs h.o.d.n. STORES.
Koper: Degene die student of medewerker is aan de Universiteit Twente of elektrotechniekstudent aan de hogeschool Saxion Enschede en in wiens opdracht, alsmede voor wiens rekening, zaken, in de ruimste zin, worden geleverd en/of diensten worden verricht.

Artikel 2. Algemeen/toepassing

2.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing met uitsluiting van andere algemene (inkoop)voorwaarden.
2.2 Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts, indien de Koper en STORES die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 STORES houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene verkoopvoorwaarden. Eventuele wijzigingen zijn op een transactie van toepassing indien deze zijn aangebracht voordat de transactie heeft plaatsgevonden.
2.4 De algemene voorwaarden die voor u liggen zijn van kracht met ingang van 6 maart 2009.

Artikel 3. Aanbiedingen/acties

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, is STORES gerechtigd het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
3.2 Aan door STORES gemaakte en/of verstrekte afbeeldingen, tekeningen beschrijvingen etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de opdracht door STORES, danwel doordat de STORES, na aanvaarding van het aanbod door de Koper, feitelijk uitvoering heeft gegeven aan de opdracht.
4.2 STORES is steeds gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren

Artikel 5. Wijzigingen in de overeenkomst

5.1 Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts tot stand komen door nadere schriftelijke bevestiging door STORES.
5.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment waarop de wijziging wordt overeengekomen.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Alle prijzen zijn in euro's en inclusief omzetbelasting.
6.2 Prijzen kunnen door STORES verhoogd worden indien en voorzover de door STORES te betalen inkoopprijs met meer dan 5% is gestegen ten opzichte van de prijs die voor STORES gold op het moment van de overeenkomst. Indien deze prijsverhoging plaats vindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, is de Koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Termijnen, levertijd en leverplaats

7.1 Opgegeven termijnen, levertijden of data voor uitvoering zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 De termijnen, tijden of data zijn vastgesteld in de verwachting dat de nodige materialen en dergelijke haar tijdig zullen worden geleverd.

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling geschiedt in Nederlands wettig betaalmiddel, contant of middels storting of overmaking op een door STORES aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.2 Betaling op factuur zoals omschreven in artikel 8.1 is principe niet mogelijk. De STORES kan echter in bepaalde gevallen besluiten dit wel toe te staan, waarbij in ieder geval commissies der E.T.S.V. Scintilla en leerstoelen van de faculteit Elektrotechniek van deze mogelijkheid gebruik mogen maken.
8.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn tot en met de dag van volledige betaling, is de Koper over het factuurbedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. Een gedeelte van een maand wordt als een volledige maand aangemerkt.
8.4 De op de invordering vallende buitengerechterlijke kosten zijn voor rekening van de Koper. De buitengerechterlijke kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde som.
8.5 STORES is te allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de Koper de door STORES gevraagde zekerheid heeft gegeven voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Weigering van de Koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft STORES het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van STORES tot vergoeding van onkosten en winstderving.
8.6 STORES kan te allen tijde enige verplichting, al dan niet opeisbaar, verrekenen met een vordering op de Koper. Het recht van de Koper om zijn eventuele vorderingen op STORES te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.7 Alle vorderingen van STORES zijn direct opeisbaar als de Koper zijn verplichtingen niet nakomt, bij een verzoek tot faillietverklaring van de Koper of aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, of indien de Koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. STORES heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 STORES draagt de eigendom van de door haar te leveren zaken slechts over op de Koper onder de opschortende voorwaarde dat de Koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze voorwaarden heeft voldaan.
9.2 De Koper heeft niet de bevoegdheid om, zolang de voorwaarde als vermeld in het voorgaande lid niet is ingetreden, de door STORES geleverde zaken met enig recht te vervreemden of te bezwaren, danwel zich daartoe tegenover derden te verbinden.

Artikel 10. Reclames/Acceptatie

10.1 Manco's of andere zichtbare gebreken en/of tekortkomingen van de zaken, danwel ter zake van verstrekte fakturen, dienen aanstonds doch uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na leveringsdatum, danwel na factuurdatum, schriftelijk aan STORES te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Koper geacht wordt de zaken, danwel de facturen in orde te hebben bevonden.
10.2 Verborgen gebreken ter zake van de geleverde zaken worden door STORES slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 (acht) dagen nadat de Koper deze heeft ontdekt, danwel redelijkenwijze had moeten ontdekken, schriftelijk ter kennis van STORES zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Koper geacht de zaken in orde te hebben bevonden.
10.3 Bij (door)verkoop, verwerking en/of gebruik van door STORES geleverde zaken wordt de Koper geacht de zaken eveneens in orde te hebben bevonden.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Indien STORES gedurende een periode van tien dagen ten gevolge van overmacht in haar verplichtingen op grond van de overeenkomst tekort schiet, heeft STORES de bevoegdheid de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen voor zover niet direct door een handelen van of nalaten van leverancier worden veroorzaakt, ziekte, ziekte van personeel, verlaatte aanlevering van materialen, wanprestatie van door STORES ingeschakelde derden en/of liquiditeits en/of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van STORES.

Artikel 12. Garantie

12.1 STORES staat in voor de goede werking en kwaliteit van door haar geleverde zaken, voorzover deze een verkoopprijs van twaalf euro of meer hebben, gedurende een termijn van elf maanden na levering van de zaken.
12.2 Als bij geleverde zaken garanties zijn verstrekt, zullen verplichtingen ten laste van STORES naar keuze van STORES ofwel bestaan in het (doen) herstellen en/of wegnemen van de geconstateerde tekortkomingen en/of vervanging van zaken ofwel in terugbetaling van de prijs van die zaken terzake waarvan door de Koper de garantie is ingeroepen, welke betaling wordt aangemerkt als volledige vergoeding van de garantieaanspraken van de Koper en van eventueel door deze geleden directe en/of indirecte schade.
12.3 STORES behoudt zich het recht voor ter reparatie aangeboden zaken te vervangen door nieuwe, gelijkwaardige zaken in plaats van te repareren.
12.4 STORES zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade, tot vervanging of reparatie in verband met gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling, onoordeelkundig of onjuist onderhoud of gebreken welke zich voordoen na wijziging of reparatie door de Koper of derden aangebracht respectievelijk verricht, alsmede gebreken in de door de Koper gewenste materialen welke op verzoek en/of advies van de Koper zijn verwerkt.
12.5 Tenzij anders overeengekomen is, wordt geen garantie verleend op onderdelen, materialen en andere zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.
12.6 Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen. De Koper is verantwoordelijkheid voor eventuele verzending naar fabrikant en/of importeur van die zaken terzake waarvan door de Koper de garantie is ingeroepen, nadat de door STORES verstrekte garantietermijn is verlopen.
12.7 In geval van een garantieclaim dient het product altijd compleet, in de oorspronkelijke staat, in de originele verpakking, zonder gebruikssporen en met een duidelijke probleemomschrijving te worden aangeleverd bij STORES vergezeld van de aankoopbon.
12.8 De eventuele garantie geldt slechts indien de Koper aan al zijn verplichtingen jegens STORES heeft voldaan.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 STORES is alleen aansprakelijk voor door de Koper ten gevolge van de door STORES geleverde zaken geleden schade, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van STORES.
13.2 Indien er sprake is van aansprakelijkheid van STORES, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de in de hoofdsom voor de geleverde zaken gefactureerde bedragen.
Vergoedingen voor indirecte schade van welke aard dan ook, zijn uitgesloten.
13.3 De Koper vrijwaart STORES tegen aanspraken die op de voet van de artikelen 6:185 e.v. BW jegens STORES zijn of worden ingesteld op grond van door derden geleden schade veroorzaakt door een gebrek in producten, waarvan STORES niet als producent kan worden aangemerkt.

Artikel 14. Ontbinding

14.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de Koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot STORES richt, zal hij te allen tijde eerst STORES schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de Koper nauwkeurig schriftelijk dient te vermelden.
14.2 Indien STORES instemt met ontbinding zonder dat er sprake is van verzuim aan haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de Koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door STORES verrichte prestaties en heeft STORES onverkort recht op betaling voor reeds door hem geleverde zaken.

Artikel 15. Overige verplichtingen van de Koper

15.1 De Koper is verplicht zaken die STORES van hem onder zich heeft op eerste verzoek van STORES op te halen tegen betaling van het door hem verschuldigde. Indien de Koper niet binnen een maand na ter beschikking stelling door STORES de zaken heeft afgehaald, is STORES gerechtigd de zaken na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de Koper te (doen) verkopen onder de verplichting de opbrengst aan de Koper uit te keren, onder aftrek van de STORES toekomende vorderingen, opslagkosten daaronder begrepen.
15.2 De Koper is verplicht jegens derden melding te maken over het feit dat de eigendom van de zaken uit hoofde van deze voorwaarden of uit hoofde van enig ander onderdeel van de tussen de Koper en STORES gesloten overeenkomst bij STORES rust en deze derden ten bewijzen daarvan een kopie van deze voorwaarden te verstrekken.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op de overeenkomst tussen STORES en de Koper is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen tussen STORES en Koper zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, tenzij volgens dwingendrechtelijk wettelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.

Artikel 17. Bestellingen

17.1 De Koper heeft de mogelijkheid artikelen in bestelling te plaatsen bij de Stores. Om bestellingen te kunnen plaatsen dient de Koper lid te zijn van Scintilla. Het plaatsen van een bestelling verplicht de koper tot afname.